ALGEMENE VOORWAARDEN

JURIDISCHE KENNISGEVING EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID KING SKARRA PHARM

De website www.kingskarrapharm.com (hierna de “KING SKARRA PHARM") Is eigendom van KINGSKARRA PHARM1, SL (hierna"KING SKARRA PHARM”), Met maatschappelijke zetel te Lleialtat 16, lokaal 4, 08001 Barcelona met CIF-nummer B-67464792 geregistreerd bij het Staatsagentschap voor Belastingdienst. KING SKARRA PHARM heet u welkom en nodigt u uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website (hierna de "algemene gebruiksvoorwaarden") aandachtig te lezen, waarin de voorwaarden worden beschreven die van toepassing zijn op uw browsen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Spaanse regelgeving. Sinds KING SKARRA PHARM deze Gebruiksvoorwaarden in de toekomst zou kunnen wijzigen, raden we u aan deze regelmatig te bezoeken om naar behoren op de hoogte te blijven van de aangebrachte wijzigingen.

Met het doel dat het gebruik van de Website voldoet aan criteria van transparantie, duidelijkheid en eenvoud, KING SKARRA PHARM informeert de Gebruiker dat elke suggestie, twijfel of vraag over de Algemene Gebruiksvoorwaarden zal worden ontvangen en opgelost door contact op te nemen KING SKARRA PHARM per telefoon 694446324, of via het e-mailadres: customer@kingskarrapharm.com

KING SKARRA PHARM levert de inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de Website, met inachtneming van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens (hierna het “Gegevensbeschermingsbeleid”). Toegang tot deze website of het gebruik ervan op enigerlei wijze geeft het de kwalificatie "gebruiker" en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van deze algemene gebruiksvoorwaarden, met KING SKARRA PHARM behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van alle gebruikers om de algemene gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn elke keer dat ze deze website bezoeken, zorgvuldig te lezen, dus als ze niet akkoord gaan met een van de voorwaarden die hierin worden vermeld, moet u deze website niet gebruiken.

Evenzo wordt u gewaarschuwd dat, in sommige gevallen, bepaalde voorwaarden kunnen worden gesteld voor het gebruik van specifieke inhoud en / of diensten op de Website, het gebruik van die inhoud of diensten impliceert acceptatie van de specifieke voorwaarden die daarin zijn gespecificeerd.

De belangrijkste producten die we op internet verkopen zijn; Verzamelbloemen, natuurlijke cosmetica, biologische oliën en crèmes, verdampers, e-liquids en cannabis-parafernalia.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene wet voor de verdediging van Consumenten en gebruikers en andere complementaire wetten, allemaal dwingende wettelijke bepalingen.

De gebruiker verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk bevoegd te zijn om via deze website contracten aan te gaan.

De website is voornamelijk bedoeld voor gebruikers die in Spanje wonen. KING SKARRA PHARM  garandeert niet dat de Website geheel of gedeeltelijk voldoet aan de wetten van andere landen.

Toegang tot, navigatie en gebruik van de website verleent de voorwaarde van de gebruiker, zodat vanaf het begin van het browsen op de website alle hierin vermelde voorwaarden en hun wijzigingen worden aanvaard. Onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften naargelang het geval.

De gebruiker gaat uit van een correct gebruik van de website.

Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

 • Het juiste gebruik van de gekochte producten. (Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enig ander gebruik dan aangegeven of in strijd met de wet).
 • Geen valse of frauduleuze aankopen te doen
 • Om deze website alleen te gebruiken om vragen te stellen en rechtsgeldige aankopen of acquisities te doen.
 • Geef echte en wettige contactgegevens op, bijvoorbeeld e-mailadres, postadres en / of andere informatie.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Spaanse taal, in geval van vertaling in een of meer vreemde talen, prevaleert de tekst in het Spaans in geval van betwisting.

KING SKARRA PHARM zal de aankoop mogelijk maken zonder de noodzaak van voorafgaande registratie, in elk geval door het formulier in te vullen om de koper en het adres van de levering van de bestelling te identificeren.

De aankoop van producten op www.kingskarrapharm.com is alleen mogelijk voor gebruikers ouder dan 18 jaar die tijdens de aankoopperiode wettelijk en expliciet de stappen en instructies moeten volgen, consequent, bij wijze van voorbeeld;

 • Invullen van het registratieformulier of het identificatieformulier voor eerder geregistreerde gebruikers
 • Aanvaarding van aankoopvoorwaarden, wat inhoudt dat u deze Algemene Voorwaarden leest, begrijpt en onherroepelijk aanvaardt, evenals, in voorkomend geval, de bestaande Bijzondere Voorwaarden
 • Weergave op het scherm van het besteloverzicht, leveringsvoorwaarden en verzendkosten (indien van toepassing)
 • Onmiddellijke ontvangst van een samenvattende e-mail in het account dat bij de registratie is gebruikt of, bij gebreke daarvan, binnen de volgende 24 uur.

 De aankoop (aankoop) van producten voor hun latere distributie of wederverkoop is NIET TOEGESTAAN, noch op openbare noch op privé-plaatsen. Behalve voor een onderhandeling of schriftelijk contract geautoriseerd door KING SKARRA PHARM.

De gebruiker gaat ermee akkoord:

a) Maak gepast en rechtmatig gebruik van de website, evenals de inhoud en diensten, in overeenstemming met: (I) de toepasselijke wetgeving te allen tijde; (II) de algemene gebruiksvoorwaarden van de website; (III) algemeen aanvaarde moraal en goede gewoonten en (IV) openbare orde.

b) Alle middelen en technische vereisten verstrekken die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website.

c) Waarheidsgetrouwe informatie verstrekken door de formulieren op de Website in te vullen met hun persoonlijke gegevens en deze te allen tijde up-to-date te houden zodat deze te allen tijde reageert op de werkelijke situatie van de Gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en voor de schade die is veroorzaakt aan KING SKARRA PHARM of derden vanwege de verstrekte informatie. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, dient de gebruiker zich ook te onthouden van:

d) Ongeautoriseerd of frauduleus gebruik maken van de Website en / of de inhoud voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of dat op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan, het normale gebruik van diensten of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die op computerapparatuur zijn opgeslagen, overbelasten, verslechteren of belemmeren.

e) Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot beperkte bronnen of delen van de Website, zonder te voldoen aan de voorwaarden die vereist zijn voor dergelijke toegang.

f) Het veroorzaken van schade aan de fysieke of logische systemen van de Website, haar leveranciers of derden.

h) Introductie of verspreiding van computervirussen of enig ander fysiek of logisch systeem dat waarschijnlijk schade zal toebrengen aan de fysieke of logische systemen van KING SKARRA PHARM, haar leveranciers of derden.

i) Poging tot toegang, gebruik en / of manipulatie van de gegevens van KING SKARRA PHARM , externe leveranciers en andere gebruikers.

j) Reproduceer of kopieer, distribueer, sta openbare toegang toe via elke vorm van openbare communicatie, transformeer of wijzig de inhoud, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.

k) De aantekeningen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van identificeren, verwijderen, verbergen of manipuleren KING SKARRA PHARM of derden die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of alle informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden opgenomen.

l) Verkrijg en probeer de inhoud te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan degene die, afhankelijk van het geval, voor dit doel ter beschikking zijn gesteld of die uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud te vinden is of, in In algemeen, degene die gewoonlijk op internet worden gebruikt omdat ze geen risico inhouden van beschadiging of onbruikbaarheid van de website en / of de inhoud ervan.

m) In het bijzonder, en louter indicatief en niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- en / of beeldbestanden, foto's, opnames, software te verzenden, te verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen. en, in het algemeen, elk soort materiaal dat:

(I) Op enigerlei wijze is in strijd met, kleineert of schendt de grondrechten en erkende openbare vrijheden constitutioneel, in internationale verdragen en in de rest van de huidige wetgeving.

(II) Aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige acties of, in het algemeen, in strijd met de wet, moraliteit, algemeen aanvaarde goede gebruiken of openbare orde.

(III) Aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op basis van geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of toestand.

(IV) Producten, elementen, berichten en / of diensten bevatten, beschikbaar stellen of toegang verlenen tot producten, elementen, berichten en / of diensten die crimineel, gewelddadig, aanstootgevend, schadelijk, vernederend of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gebruiken of aan het publiek bestellen.

(V) Een onaanvaardbare staat van angst of angst opwekken of kan induceren.

(VI) Aanzetten tot of aanzetten tot betrokkenheid bij gevaarlijke, risicovolle of schadelijke praktijken voor de gezondheid en het mentale evenwicht. (VII) Het wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming waartoe het behoort KING SKARRA PHARM of derden zonder dat het beoogde gebruik is toegestaan.

(VIII) is in strijd met de eer, persoonlijke en familiale privacy of met het imago van mensen.

(IX) vormen elk type reclame.

(X) Inclusief elk type virus of programma dat de normale werking van de website verhindert.

 

 • Als u toegang wilt krijgen tot sommige diensten en / of inhoud van de website, krijgt u een wachtwoord, u bent verplicht dit zorgvuldig te gebruiken en het te allen tijde geheim te houden. Bijgevolg zal het verantwoordelijk zijn voor de adequate bewaring en vertrouwelijkheid ervan, door ermee in te stemmen het niet aan derden over te dragen, tijdelijk of permanent, noch om buitenstaanders toegang te verlenen tot de bovengenoemde diensten en / of inhoud. Evenzo is het verplicht om te melden KING SKARRA PHARM van elk feit dat een oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord kan inhouden, zoals bijvoorbeeld diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, om over te gaan tot onmiddellijke annulering. Bijgevolg, zolang de vorige kennisgeving niet wordt gedaan, KING SKARRA PHARM is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, en is haar verantwoordelijkheid voor elk illegaal gebruik van de inhoud en / of diensten van de website door een onwettige derde partij.

 

 • Als u nalatig of opzettelijk een van de verplichtingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden schendt, bent u aansprakelijk voor alle schade die KING SKARRA PHARM van een dergelijke inbreuk.

KING SKARRA PHARM garandeert geen voortdurende toegang, noch de juiste weergave, download of bruikbaarheid van de elementen en informatie op de Website, die kan worden belemmerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden die buiten zijn controle liggen. KING SKARRA PHARM is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen kunnen worden als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie. KING SKARRA PHARM kan de dienst onderbreken of de relatie met de gebruiker onmiddellijk beëindigen indien hij vaststelt dat een gebruik van zijn website of een van de daarop aangeboden diensten in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden. KING SKARRA PHARM  is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, verlies, claims of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de website. Het is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat dit wordt gemeld.

In het bijzonder is het niet verantwoordelijk voor de schade die onder meer kan voortvloeien uit:

(I) storingen, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelasting en fouten in telecommunicatielijnen en -netwerken, of om enige andere oorzaak buiten de controle van KING SKARRA PHARM.

(II) Onrechtmatige inmenging door het gebruik van kwaadaardige programma's van welke aard dan ook en via welk communicatiemiddel dan ook, zoals computervirussen of andere.

(III) ongepast of ongepast misbruik van de website.

(IV) beveiligings- of navigatiefouten die worden veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet-bijgewerkte versies ervan. KING SKARRA PHARM  beheerders behouden zich het recht voor om alle inhoud of informatie op de website geheel of gedeeltelijk in te trekken.

KING SKARRA PHARM sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van misbruik van diensten of producten die vrij beschikbaar zijn en worden gebruikt door websitegebruikers.

Evenzo KING SKARRA PHARM is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kunnen worden ontvangen als gevolg van de formulieren voor het verzamelen van gegevens, die alleen hetzelfde zijn voor het verlenen van de diensten van vragen en twijfels. Aan de andere kant, in geval van schade veroorzaakt door een ongeoorloofd of onjuist gebruik van genoemde diensten, kan de Gebruiker worden geclaimd door KING SKARRA PHARM. voor de veroorzaakte schade. U zult verdedigen, schadeloos stellen en vasthouden KING SKARRA PHARM onschadelijk voor enige schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot de website of producten. Evenzo verplicht u zich tot schadeloosstelling KING SKARRA PHARM tegen enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van "robots", "spiders", "crawlers" of soortgelijke tools die worden gebruikt om gegevens te verzamelen of extraheren of enige andere actie van uw kant die een onredelijke belasting vormt voor de werking van de website.

De gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele manier, zelfs niet via een hyperlink of hyperlink, de KING SKARRA PHARM Website, evenals de inhoud ervan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door KING SKARRA PHARM.

Het KING SKARRA PHARM De website bevat links naar andere websites die door derden worden beheerd om de toegang van de gebruiker tot de informatie van samenwerkende en / of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken.

In overeenstemming hiermee KING SKARRA PHARM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde websites, noch is zij in staat om de diensten en / of informatie aan te bieden die aan derden kan worden aangeboden via links van derden. De gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om links naar de hoofdpagina van de website te maken, uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik.

De websites die een link naar onze website (I) bevatten, impliceren dat mogelijk niet KING SKARRA PHARM beveelt die website of zijn diensten of producten aan; (II) mogen hun relatie met KING SKARRA PHARM of bevestig dat KING SKARRA PHARM heeft een dergelijke link geautoriseerd, noch merken, namen, commerciële namen, logo's of andere onderscheidende tekens van op KING SKARRA PHARM; (III) mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als slecht, obsceen, beledigend, controversieel, die aanzet tot geweld of discriminatie op basis van geslacht, ras of religie, in strijd met de openbare orde of illegaal is; (IV) mag niet linken naar een andere pagina van de Website dan de hoofdpagina; (V) moet linken naar het adres van de Website zelf, zonder de website die de link maakt toe te staan ​​de Website te reproduceren als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn "frames" of om een ​​"browser" te creëren op een van de pagina's van de website. KING SKARRA PHARM kan op elk moment verzoeken om een ​​link naar de website te verwijderen, waarna hij onmiddellijk moet overgaan tot het verwijderen ervan. KING SKARRA PHARM heeft geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere websites die links naar de website hebben gelegd.

Bijgevolg KING SKARRA PHARM Ik aanvaard geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor enig aspect dat verband houdt met dergelijke websites.

Om sommige Services te gebruiken, moeten Gebruikers eerst bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken. Om dit te doen, KING SKARRA PHARM  zal automatisch persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Hiervoor heeft de gebruiker toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de behandeling van persoonlijke gegevens en tot het vaststellen van de eerder vastgestelde doeleinden, zoals bepaald in de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het gegevensbeschermingsbeleid dat door de website wordt gepresenteerd. Het doel van de behandeling is om een ​​commerciële relatie met de gebruiker te onderhouden.

 

8.1 Verzamelde gegevens: De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn de volgende:

 • Account openen: bij het aanmaken van het account van de gebruiker, hun naam, achternaam, telefoonnummer, postadres, e-mail, aankoopgeschiedenis
 • Login: wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website, registreert hij met name zijn naam, voornaam, toegangsgegevens, gebruiksgegevens, locatie- en betalingsgegevens.
 • Profiel: met behulp van de diensten die op de website worden aangeboden, kunt u een profiel invoeren dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten.
 • Betaling: als onderdeel van de betaling van de producten en diensten die op de website worden aangeboden, worden de financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker geregistreerd.
 • Communicatie: wanneer de website wordt gebruikt om te communiceren met andere leden, worden de gegevens met betrekking tot de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen.

 

8.2 Koekjes: KING SKARRA PHARM P behoudt zich het recht voor om "cookie" -technologie te gebruiken om u te herkennen als een frequente gebruiker en om uw gebruik van de website te personaliseren door vooraf uw taal of gewenste of specifieke inhoud te selecteren, niet uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van de website worden cookies gebruikt. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via de configuratie van zijn browser.

 

8.3 Gebruik van persoonlijke gegevens

Het doel van de persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, is om de websitediensten beschikbaar te maken, deze te verbeteren en een veilige omgeving te behouden. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

 • toegang tot en gebruik van de website door de gebruiker
 • verificatie, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verzonden gegevens
 • beheer van de werking en optimalisatie van de website
 • organisatie van de gebruiksvoorwaarden van betaalde diensten
 • personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren
 • fraudepreventie en -detectie, beheer van malware (kwaadaardige software) en beveiligingsincidenten;
 • beheer van mogelijke conflicten met gebruikers;
 • het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker.

 

8.4 Persoonsgegevens delen met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen met derden worden gedeeld:

 • wanneer de website de diensten van serviceproviders gebruikt om gebruikersondersteuning, advertenties en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens in het kader van de levering van deze diensten, en zijn contractueel verplicht om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • indien wettelijk vereist, kan de website gegevens verzenden om vorderingen tegen de website in te dienen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures
 • wanneer de gebruiker gebruik maakt van betaaldiensten, staat de website voor de uitvoering van deze diensten in contact met derde partijen, banken en financiële instellingen waarmee hij contracten heeft gesloten
 • wanneer de gebruiker openbaar toegankelijke informatie publiceert in de gratis commentaargebieden van de website
 • wanneer de gebruiker een website van een derde toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens

 

 

8.5 Beveiliging en vertrouwelijkheid

De website past organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen toe op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat de website de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

8.6 Implementatie van gebruikersrechten In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten, die ze kunnen uitoefenen door hun verzoek te richten aan het volgende adres Lleialtat n.16 lokaal 4, 08001 Barcelona, ​​Spanje of per e-mail op customer@kingskattapharm.com. 1. Recht om toestemming op elk moment in te trekken. 2. Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en beperking van of verzet tegen de behandeling ervan. 3. Recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit (agpd.es) als u vindt dat de behandeling niet in overeenstemming is met de huidige regelgeving.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens KING SKARRA PHARM. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Er kan geen geldige bestelling worden geplaatst zonder uitdrukkelijk, via de daarvoor bestemde vakken, de algemene voorwaarden en het privacybeleid van KING SKARRA PHARM.

Alle bestellingen worden beschouwd als koopaanbiedingen onder deze algemene voorwaarden. KING SKARRA PHARM behoudt zich het recht voor om ze te aanvaarden als niet aan de vereisten van deze voorwaarden wordt voldaan. Zodra een bestelling is geplaatst, genereert het systeem automatisch een ontvangstbewijs van de bestelling. Deze bevestiging houdt echter niet de automatische aanvaarding van de bestelling in KING SKARRA PHARM behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te verzamelen, met betrekking tot identiteit en adres, om zowel een correcte levering van de bestelling te garanderen als om fraude te voorkomen. gerelateerd aan transacties. Bestellingen kunnen 365 dagen per jaar op elk moment worden geplaatst, behalve op momenten dat de service is opgeschort vanwege onderhoud of andere commerciële omstandigheden en / of overmacht. Elke bestelling is afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. In het geval dat het niet mogelijk is om een ​​bestelling te leveren vanwege leveringsproblemen of vanwege onvoldoende voorraad, heeft de gebruiker de mogelijkheid om te wachten tot het product beschikbaar is of om de bestelling te annuleren.

Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de gebruiker of een door hem aangewezen derde de bestelde en betaalde producten materieel bezit. De levertijd van de bestelling hangt af van de geselecteerde verzendmethode en wordt op de website vermeld zodra de orderbevestiging is ontvangen, in ieder geval niet langer dan 30 dagen vanaf de datum van orderbevestiging. In het geval dat de leverdatum niet kan worden gehaald, zullen we de gebruiker op de hoogte brengen van deze omstandigheid en wordt de mogelijkheid geboden om door te gaan met de aankoop door een nieuwe leverdatum in te stellen of de mogelijkheid om de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling van de prijs te verkrijgen. betaald. Als de ontvanger afwezig is op het moment van bezorging, wordt er een bericht achtergelaten zodat u de zending op de aangegeven plaats en binnen de aangegeven termijnen kunt ophalen. Nadat de periode is verstreken zonder dat de afhaling heeft plaatsgevonden, wordt de zending teruggestuurd naar KING SKARRA PHARM.

Het is duidelijk dat de prijs van elk product de prijs is die op de website wordt weergegeven op het moment dat elke bestelling wordt geplaatst. De gebruiker moet de gemarkeerde prijs betalen, inclusief toepasselijke belastingen (btw), samen met de verzendkosten, die worden toegevoegd aan de uiteindelijke te betalen prijs. Prijzen kunnen worden gewijzigd door  KING SKARRA PHARM op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat dit invloed heeft op reeds bevestigde bestellingen. Maar zelfs bevestigd  KING SKARRA PHARM is niet verplicht bestellingen bij te wonen wanneer de prijs niet correct is, vooral niet wanneer de fout duidelijk en gemakkelijk herkenbaar is. 12.1 De geaccepteerde betaalmiddelen zijn: (I) Betaling met creditcard of pinpas. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingen met bepaalde creditcards NIET te accepteren. (II) Betaling met PayPal.  KING SKARRA PHARM behoudt zich het recht voor om de betalingsmethoden te wijzigen, nieuwe te kunnen creëren of bestaande te elimineren, zonder dat de gebruiker / klant van www.cbdariobarcelona.com om deze reden claims kan indienen. Als de wijziging van de betaalmethode echter een invloed heeft op een bestelling die al is geplaatst, zullen we via www.cbdariobarcelona.com contact opnemen met de klant om hem op de hoogte te brengen van de genoemde wijziging, en hem de mogelijkheid bieden om de bestelling te annuleren als hij dit handig acht. (I) Betaling met creditcard / betaalpas: de kosten worden online in rekening gebracht, dat wil zeggen in realtime, via de betalingsgateway van de overeenkomstige financiële instelling en nadat is geverifieerd dat de gecommuniceerde gegevens correct zijn. Om het betalingssysteem maximaal te beveiligen  KING SKARRA PHARM.

Maakt gebruik van beveiligde betalingssystemen van toonaangevende financiële instellingen in elektronische handel. In die zin worden vertrouwelijke gegevens rechtstreeks en in gecodeerde vorm (SSL) naar de betreffende financiële instelling verzonden. Het SSL-coderingssysteem dat wordt gebruikt, biedt totale veiligheid aan de overdracht van gegevens via het netwerk. Klantgegevens zijn volledig vertrouwelijk en beschermd. De gegevens op creditcards worden in geen van onze databases opgeslagen. Ze worden alleen gebruikt in de virtuele POS (Point of Sale Terminal) van het KING SKARRA PHARM financiële entiteit, via haar Secure Payment Gateway. Creditcards worden onderworpen aan controles en autorisaties door hun uitgevende entiteit, maar als die entiteit geen betaling autoriseert, KING SKARRA PHARM is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-levering en zal geen contract met de klant kunnen formaliseren. KING SKARRA PHARM behoudt zich het recht voor om de door de klant verstrekte persoonlijke gegevens te verifiëren en de maatregelen te nemen die het passend acht (inclusief de annulering van de bestelling) zodat de gekochte goederen worden geleverd in overeenstemming met de gegevens in de bestelling. (II) Betalingen met PayPal: ze worden rechtstreeks op de PayPal-website gedaan, volgens de door PayPal vastgestelde gebruiksvoorwaarden. In het geval dat u de bestelling niet binnen een uur betaalt, KING SKARRA PHARM zal de bestelling als geannuleerd beschouwen.

Het verlenen van de dienst hiervan KING SKARRA PHARM Website en de overige diensten hebben in principe een onbepaalde looptijd. Echter, KING SKARRA PHARM kan een van de portalservices beëindigen of opschorten. Wanneer mogelijk, KING SKARRA PHARM kondigt de beëindiging of opschorting van de levering van de bepaalde dienst aan.

In overeenstemming met de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten, KING SKARRA PHARM biedt een garantie van 1 jaar op al zijn elektronische producten vanaf levering en we zullen, indien van toepassing, overgaan tot reparatie, vervanging, prijsverlaging of terugbetaling van het bedrag van het product. Als u een garantieclaim moet indienen, neem dan contact met ons op via telefoon 694446324 of e-mail customer@kingskarrapharm.com.

Deze garantie dekt geen mogelijke breuk of slijtage veroorzaakt door gebruik of misbruik. De consument en gebruiker moeten informeren KING SKARRA PHARM van het conformiteitsgebrek binnen een maand na kennisneming ervan. Als een verpakt product (vloeibaar of eetbaar) beschadigd is of een "fabrieksprobleem" heeft, zal het samen met het ticket worden gewijzigd en in het geval dat er geen voorraden zijn, KING SKARRA PHARM zal overgaan tot terugbetaling van het betaalde bedrag.

At KING SKARRA PHARM we hebben een klantenservice zodat de gebruiker (jij) zijn twijfels, bestellingen, claims kan beheren of garanties kan vragen. De gebruiker kan zijn klachten, claims of verzoeken om informatie richten aan de KING SKARRA PHARM Klantenservice op een van de volgende manieren:

 • Een brief sturen naar de KING SKARRA PHARM Customer Service, bij c / Lleialtat n. 16 Store (lokaal 4), 0800 Barcelona.
 • Door een e-mail te sturen naar de klantenservice customer@kingskarrapharm.com
 • Door te bellen naar 694446324, van maandag tot zaterdag (11 uur tot 9 uur). Alle twijfels, klachten en suggesties zullen zo snel mogelijk worden beantwoord, zonder de termijnen te overschrijden die zijn vastgelegd door de huidige wetgeving. Evenzo hebt u het bewijs hiervan door middel van een schriftelijk ontvangstbewijs, op papier of op een andere drager.

Deze algemene voorwaarden, evenals het gebruik van de website, worden beheerst door de Spaanse wetgeving. De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor de oplossing van conflicten en het afstand doen van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken van Barcelona, ​​Catalonië, Spanje. In het geval dat enige bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of nietig blijkt te zijn op grond van de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zal deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid deze algemene gebruiksvoorwaarden niet onuitvoerbaar maken of null als geheel. In dergelijke gevallen, KING SKARRA PHARM zal overgaan tot wijziging of vervanging van genoemde bepaling door een andere die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de claim bereikt die in de oorspronkelijke bepaling zijn weergegeven.

KING SKARRA PHARM is niet verantwoordelijk in het geval van de onmogelijkheid om service te verlenen, als het gaat om langdurige onderbrekingen van elektronische toevoer, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, opstanden, explosies, overstromingen, handelen en nalaten van de overheid, en in het algemeen alle gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de website wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, merken of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en / of commercieel gebruik, onderhevig zijn aan Intellectuele eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en / of andere elementen die op de pagina zijn ingevoegd, die eigendom zijn exclusief KING SKARRA PHARM en / of derden, die het exclusieve recht hebben om deze in economisch verkeer te gebruiken. Daarom stemt de gebruiker ermee in om dergelijke inhoud niet te reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar te stellen of op enige andere manier openbaar te communiceren, te transformeren of te wijzigen. KING SKARRA PHARM onschadelijk voor enige claim die voortvloeit uit de schending van dergelijke verplichtingen. Toegang tot de Website impliceert in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website verlenen de gebruikers geen enkel ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de website en / of de inhoud ervan, anders dan die hierin uitdrukkelijk worden vermeld. Elk ander gebruik of exploitatie van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel is verleend door KING SKARRA PHARM of de derde eigenaar van de betrokken rechten.

De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en, in het algemeen, elke bestaande intellectuele creatie op deze site, evenals de site zelf als geheel, als een artistiek multimediaal werk, zijn beschermd als auteursrechten door de wetgeving inzake intellectuele eigendom. KING SKARRA PHARM  is de eigenaar van de elementen waaruit het grafisch ontwerp van de Website bestaat, de menu's, navigatieknoppen, de HTML-code, de teksten, afbeeldingen, texturen, grafische afbeeldingen en enige andere inhoud van de Website of heeft in ieder geval de overeenkomstige autorisatie voor het gebruik van genoemde elementen. De inhoud van de website mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, of verzonden of geregistreerd door een systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welk medium dan ook, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de bovengenoemde entiteit. Het is ook verboden om het “copyright” te onderdrukken, omzeilen en / of te manipuleren, evenals de technische beschermingsmiddelen, of enige informatiemechanismen die de inhoud kan bevatten. De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe de vermelde rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hem zou kunnen schaden, en behoudt zich in elk geval voor KING SKARRA PHARM  de uitoefening van alle juridische middelen of acties die daarmee overeenkomen ter verdediging van haar legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Voor de toepassing van de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens, en wet 34/2002 van 11 juli, Services of the Information and E-mail Society (LSSI), KING SKARRA PHARM met CIF-nummer B-67464792 en adres op c / Lleialtat n.16, 08001, Barcelona garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van haar klanten. We informeren u dat uw e-mailadres deel uitmaakt van een database die wordt beheerd onder de verantwoordelijkheid van KING SKARRA PHARM  om u elektronische commerciële communicatie te sturen, hetzij vanwege uw status als klant, hetzij omdat u op een bepaald moment commerciële informatie bij ons hebt opgevraagd, of omdat u toestemming hebt gegeven om uw gegevens in een geautomatiseerd commercieel bestand te laten verschijnen. Het is KING SKARRA PHARM zal het opzettelijk verzenden van ongevraagde post vermijden, waarvoor u op elk moment uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen naar het volgende e-mailadres customer@kingskarrapharm.com in de voorwaarden vastgelegd in de LDPD .

Laatste review: 25/08/2020